Książki z pejsami — wykład z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji”

Dnia 11 lutego o godz. 17.00 zapra­szamy na wykład „Książki z pej­sami”, czyli juda­ica w zbio­rach Osso­li­neum. Wykład wygłosi Kata­rzyna Podo­lec z Działu Infor­ma­cji Nauko­wej. „Książki z pej­sami” , który ma na celu uka­za­nie świata Żydów przed­wo­jen­nej Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to próba przy­bli­że­nia boga­tej sym­bo­liki … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Edukacja | Komentowanie nie jest możliwe

Gockie złoto — dodatkowy wykład z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji”

W ramach wykła­dów z cyklu „Z osso­liń­skiej kolek­cji” zapra­szamy na dodat­kową pre­lek­cję pt. „Goc­kie złoto”, którą wygłosi dr Adam Degler, pra­cow­nik Gabi­netu Numizmatyczno-Sfragistycznego ZNiO. W listo­pa­dzie 2014 r. Osso­li­neum zaku­piło na 58. Aukcji War­szaw­skiego Cen­trum Numi­zma­tycz­nego uni­kalny zaby­tek – złote naśla­dow­nic­two monety Alek­san­dra … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Edukacja | Komentowanie nie jest możliwe

L.U.C. zainspirowany komiksem o Nowaku-Jeziorańskim

Miło mi poin­for­mo­wać, że w Muzeum Powsta­nia War­szaw­skiego miał miej­sce występ L.U.C.-a, który ani­mo­wał nasz komiks i skom­po­no­wał do niego muzykę.  Wię­cej infor­ma­cji na temat tego wido­wi­ska zna­leźć można na stro­nie Pol­skiego Radia

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Wydawnictwo | Komentowanie nie jest możliwe

Centrum Rejestracji Czytelników czynne krócej

W naj­bliż­szych dniach (do odwo­ła­nia) Cen­trum Reje­stra­cji będzie czynne w godzi­nach 8.00−15.00.  Wysta­wia­nie nowych kart biblio­tecz­nych oraz sprze­daż wydaw­nictw i pamią­tek będzie się odby­wać „na życze­nie” — pra­cow­nik ochrony na prośbę zain­te­re­so­wa­nych powia­domi obsługę Cen­trum Reje­stra­cji. Karty można będzie pro­lon­go­wać w Czy­telni Głównej.

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Nowości Wydawnictwa Ossolineum

W ostat­nim cza­sie uka­zały się  nastę­pu­jące pozy­cje wydaw­nic­twa Osso­li­neum: Autor: Wła­dy­sław Bro­niew­ski Tytuł: Wybór wier­szy Wstęp i opra­co­wa­nie: Tade­usz Buj­nicki Oprawa twarda, szyta For­mat: 117×163 mm Liczba stron: CLII (Wstęp) + 681 Cena: 35 zł Druk: 1+1 (czarny) ISBN: 978−83−61056−71−3 Wyda­nie: … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Wydawnictwo | Komentowanie nie jest możliwe

Zimowa Księgarnia Ossolineum

W ramach akcji „Zima na Per­goli” w stycz­niowe soboty i nie­dziele (17−18 oraz 24 – 25 stycz­nia) w godzi­nach 12:00 – 18:00 otwarta będzie Zimowa Księ­gar­nia Osso­li­neum. Księ­gar­nia mie­ści się w budynku Wro­cław­skiego Cen­trum Kon­gre­so­wego przy wej­ściu do Hali Stu­le­cia (wej­ście B1) od strony lodo­wi­ska i zimo­wej fon­tanny. Osso­li­neum … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Wydawnictwo | Komentowanie nie jest możliwe

Ferie w Ossolineum – 2015

W cza­sie ferii zimo­wych zapra­szamy  dzieci w wieku 7 – 12 lat na przy­go­to­wane spe­cjal­nie dla nich spo­tka­nia w Osso­li­neum. Udział w zaję­ciach jest bez­płatny, ale obo­wią­zuje rezer­wa­cja: 71 335 64 83 (pn-pt w godz. 8.00 – 15.00) / edukacja@znio.pl Spo­tka­nia  trwają ok. 1 godziny i odby­wają się w gma­chu głów­nym … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Edukacja | Komentowanie nie jest możliwe

Katalog Główny w poniedziałek do 18.00

na_zamkniecie

Infor­mu­jemy, że w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek, 12 stycz­nia, Kata­log Główny będzie czynny tylko do godziny 18.00.

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Skomentuj

Ossolineum w okresie Świąt Bożego Narodzenia

boze_narodzenie_ikona

Infor­mu­jemy, że w dniach: 19 grud­nia (pią­tek), 24 grud­nia (środa), 27 grud­nia (sobota), 29 – 31 grud­nia (poniedziałek-środa) 5 stycz­nia (ponie­dzia­łek) wszyst­kie działy i gabi­nety Osso­li­neum będą zamknięte. Nato­miast 2 stycz­nia (pią­tek) wszyst­kie czy­tel­nie będą czynne do 15.00. W sobotę 3 stycz­nia Czy­tel­nia Główna i Kata­log Główny pra­cują zgod­nie … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Słowa kluczowe: , | Komentowanie nie jest możliwe