Debata o narracjach II wojny światowej

Zakład Naro­dowy im. Osso­liń­skich zapra­sza 20 lutego o godz.18.00 na debatę o nar­ra­cjach II wojny świa­to­wej (Nie­miec, Rosji, Ukra­iny i Pol­ski). Głów­nym orga­ni­za­to­rem debaty są Aka­de­mia Euro­pej­ska Krzy­żowa przy Fun­da­cji „Krzy­żowa” dla Poro­zu­mie­nia Euro­pej­skiego i Michał Kwi­lecki. Po dys­ku­sji pane­li­stów prze­wi­dziano debatę z udzia­łem publicz­no­ści. … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Icones Regum Poloniae – najstarsze poczty polskich władców

Dział Edu­ka­cji i Pre­zen­ta­cji Zbio­rów ser­decz­nie zapra­sza 11 marca, w środę, o godz. 17.00 na kolejny wykład popu­la­ry­za­tor­ski z cyklu „Z osso­liń­skiej kolek­cji”. Pod­czas mar­co­wego spo­tka­nia zostaną zapre­zen­to­wane naj­star­sze serie gra­ficz­nych wize­run­ków pol­skich wład­ców, jakie można odna­leźć w zbio­rach Osso­li­neum, w Dziale Sta­rych dru­ków oraz w Gabi­ne­cie … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Edukacja | Komentowanie nie jest możliwe

Dziennik” Joanny Potockiej — nowa publikacja Ossolineum

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że uka­zała się kolejna publi­ka­cja wydana przez Osso­li­neum. Jest to dzien­nik Joanny Potoc­kiej z lat 1914 – 1919 opra­co­wany przez Gra­żynę Rolak Tytuł: Dzien­nik z lat 1914 – 1919. Wszystko, co kocha­łam Autor: Joanna Potocka Wpro­wa­dze­nie i opra­co­wa­nie: Gra­żyna Rolak Oprawa: Twarda For­mat: 170×213 mm … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Wydawnictwo | Komentowanie nie jest możliwe

Ostatnie recenzje ossolińskich publikacji

W ostat­nich tygo­dniach uka­zało się kilka recen­zji publi­ka­cji poświę­co­nych Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, wyda­nych przez Osso­li­neum. „Bio­gra­fia opo­wia­dana” „Odra” (nr 2 2015). Recen­zja autor­stwa Izy Jóź­wik „Uwa­żam Rze” (nr 2, 2015). Obszerna recen­zja autor­stwa Agnieszki Nie­mo­jew­skiej Komiks „Kurier z War­szawy”: „Uwa­żam Rze” (nr 2, … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Wydawnictwo | Komentowanie nie jest możliwe

Centrum Rejestracji Czytelników czynne krócej

W naj­bliż­szych dniach (do odwo­ła­nia) Cen­trum Reje­stra­cji będzie czynne w godzi­nach 8.00−15.00.  Wysta­wia­nie nowych kart biblio­tecz­nych oraz sprze­daż wydaw­nictw i pamią­tek będzie się odby­wać „na życze­nie” — pra­cow­nik ochrony na prośbę zain­te­re­so­wa­nych powia­domi obsługę Cen­trum Reje­stra­cji. Karty można będzie pro­lon­go­wać w Czy­telni Głównej.

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

XLVII Spotkanie Ossolińskie we Lwowie

banner

Dnia 2 lutego br. w ramach cyklicz­nych Spo­tkań Osso­liń­skich we Lwo­wie wykład zaty­tu­ło­wany  „Rola i miej­sce Senatu w pol­skim pro­ce­sie legi­sla­cyj­nym” wygło­sił sena­tor Marek Rocki. Galeria

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Książki z pejsami — wykład z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji”

ksiazki_pejsami_banner

Dnia 11 lutego o godz. 17.00 zapra­szamy na wykład „Książki z pej­sami”, czyli juda­ica w zbio­rach Osso­li­neum. Wykład wygłosi Kata­rzyna Podo­lec z Działu Infor­ma­cji Nauko­wej. „Książki z pej­sami” to wykład, który ma na celu uka­za­nie świata Żydów przed­wo­jen­nej Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to próba przy­bli­że­nia boga­tej … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Gockie złoto — dodatkowy wykład z cyklu „Z ossolińskiej kolekcji”

gockie_zloto

W ramach wykła­dów z cyklu „Z osso­liń­skiej kolek­cji” zapra­szamy na dodat­kową pre­lek­cję pt. „Goc­kie złoto”, którą wygłosi dr Adam Degler, pra­cow­nik Gabi­netu Numizmatyczno-Sfragistycznego ZNiO. W listo­pa­dzie 2014 r. Osso­li­neum zaku­piło na 58. Aukcji War­szaw­skiego Cen­trum Numi­zma­tycz­nego uni­kalny zaby­tek – złote naśla­dow­nic­two monety Alek­san­dra … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Aktualności, Archiwum Aktualności, Edukacja | Komentowanie nie jest możliwe

Witkacy w ossolińskich rękopisach

witkacy_banner

Dnia 7 stycz­nia 2014 (wto­rek), godz. 15.30 Hanna Kule­sza z  Działu Ręko­pi­sów wygłosi wykład poświę­cony Sta­ni­sła­wowi Igna­cemu Wit­kie­wi­czowi. Ser­decz­nie zapra­szamy. Sala Pod Kopułą, Zakład Naro­dowy im. Osso­liń­skich Wej­ście od Zaułka Osso­liń­skich Wstęp wolny Sta­ni­sław Ignacy Wit­kie­wicz (1885−1939) to „twórca rene­san­sowy” — wszech­stronny i nie­zwy­kle … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Słowa kluczowe: , | Komentowanie nie jest możliwe

Podpisanie aktu notarialnego umowy darowizny zbiorów prof. W.Bartoszewskiego

bartoszewski_banner_M

Dnia 13 grud­nia 2013 r. o godz. 11.30 w Refek­ta­rzu Zakładu Naro­do­wego im. Osso­liń­skich został pod­pi­sany akt nota­rialny umowy daro­wi­zny zbio­rów Zofii i Wła­dy­sława Bar­to­szew­skich Zakładu Naro­do­wego im. Osso­liń­skich. Zbiory Zofii i Wła­dy­sława Bar­to­szew­skich w Zakła­dzie Naro­do­wym im. Osso­liń­skich W 2003 roku Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski zade­cy­do­wał … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Słowa kluczowe: | Komentowanie nie jest możliwe

Rok 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

jnj_banner_2

Na posie­dze­niu w dniu 12 grud­nia 2013 Senat RP, w obec­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia Pra­cow­ni­ków, Współ­pra­cow­ni­ków i Przy­ja­ciół Roz­gło­śni Pol­skiej Radia Wolna Europa oraz przed­sta­wi­ciela Zakładu Naro­do­wego im. Osso­liń­skich, usta­no­wił rok 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Uchwałę pod­jęto jed­no­gło­śnie z oka­zji przy­pa­da­ją­cej na 3 paź­dzier­nika 2014 roku 100. … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wizyta pracowników Ossolineum w Rapperswilu

rapperswil_banner

We wrze­śniu bie­żą­cego roku grupa pra­cow­ni­ków Zakładu Naro­do­wego im. Osso­liń­skich została dele­go­wana do Muzeum Pol­skiego w Rap­per­swilu. Celem wyjazdu było doko­na­nie prze­glądu, spo­sobu eks­po­zy­cji oraz kon­trola warun­ków kli­ma­tycz­nych, w jakich prze­cho­wy­wany jest  będący osso­liń­skim depo­zy­tem dar Jana-Nowaka Jezio­rań­skiego. Jest to zbiór kore­spon­den­cji … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Słowa kluczowe: | Komentowanie nie jest możliwe

Komentarz do artykułu z Gazety Wrocławskiej z dn. 6 grudnia 2013

na_zamkniecie

W związku z arty­ku­łem Kata­rzyny Kaczo­row­skiej i Mar­cina Torza „Na Pana Tade­usza wydano ponad 40 milio­nów. A muzeum nie ma…”, który uka­zał się 6 grud­nia 2013 r. na łamach „Gazety Wro­cław­skiej” (str. 1 i 4) wyja­śniamy: 1. Sen­sa­cyjny tytuł arty­kułu wpro­wa­dza w błąd czy­tel­ni­ków, myląc remont … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wykłady popularyzatorskie dla dorosłych 2013/2014

wyklady2014_banner

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich na cykl wykła­dów popu­la­ry­za­tor­skich doty­czą­cych histo­rii i boga­tych zbio­rów Osso­li­neum. Miej­sce spo­tka­nia: Gmach głów­nym Osso­li­neum, ul. Szew­ska 37 – wej­ście od Zaułka Osso­liń­skich (zbiórka w holu na par­te­rze) Wstęp wolny! 10. 12. 2013 (wto­rek), godz. 15.30 Ślady po rene­san­so­wym piel­grzy­mo­wa­niu i piel­grzy­mach w zbio­rach … Czy­taj dalej

Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe