Archiwa tagu: archiwum

Przekazanie archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego

zakrzewski_banner

Dnia 3 grud­nia 2013 r. o godz. 13.30 w Refek­ta­rzu Osso­li­neum przy ul. Szew­skiej 37 odbę­dzie się uro­czy­ste prze­ka­za­nie archi­wum pro­fe­sora Bog­dana Zakrzew­skiego, znawcy i bada­cza lite­ra­tury roman­tycz­nej, wybit­nego fredrologa.


Archi­wum składa się z 26 tek prac nauko­wych  i róż­nych mate­ria­łów warsz­ta­to­wych  z nimi zwią­za­nych, 2  tek z mate­ria­łami takimi jak recen­zje prac, spra­woz­da­nia, pisma urzę­dowe oraz 40 tek kore­spon­den­cji. Całość mie­ści się w 68 tekach.

Listy różne

Listy różne

Prze­ka­zane prace naukowe doty­czą tema­tów, będą­cych przez dzie­się­cio­le­cia w kręgu zain­te­re­so­wań prof. Zakrzew­skiego. Wyróż­nia się zwłasz­cza zespół maszy­no­pi­sów prac i mate­ria­łów doty­czą­cych Mic­kie­wi­cza i „Pana Tade­usza” – ksią­żek „Natus est Pan Tade­usz”, „Dwaj wiesz­cze: Mic­kie­wicz i Wer­ny­hora”, „Potom­stwo Pana Tade­usza” oraz arty­ku­łów dru­ko­wa­nych w „Pamięt­niku Lite­rac­kim” i książ­kach, np. „O Panu Tade­uszu ina­czej”. Pra­com tym towa­rzy­szą mate­riały warsz­ta­towe, w szcze­gól­no­ści foto­gra­fie i kopie tek­stów źró­dło­wych z biblio­tek pol­skich i ukra­iń­skich.  Prof. Zakrzew­ski był także wybit­nym fre­dro­lo­giem i w znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do reno­wa­cji kaplicy Fre­drów w Rud­kach i powtór­nego pogrzebu Alek­san­dra Fre­dry. Doku­men­ta­cja tego wyda­rze­nia, w tym foto­gra­ficzna, zaj­muje dwie teki , liczne są także arty­kuły poświę­cone kome­dio­pi­sa­rzowi i jego rodzi­nie.  Śla­dem zain­te­re­so­wa­nia pro­fe­sora Juliu­szem Sło­wac­kim jest maszy­no­pis książki „Pasz­port wol­no­ści czyli Sło­wacki na Ślą­sku” oraz arty­kuły i notatki dot. Słowackiego.

Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze prof. Zakrzew­skiego obej­mo­wały też histo­rię pol­skiej poezji i pie­śni naro­do­wo­wy­zwo­leń­czej i rewo­lu­cyj­nej, czego świa­dec­twem są nie tylko maszy­no­pisy ksią­żek poświę­co­nych temu zagad­nie­niu, jak „Arka przy­mie­rza” i nie­wy­da­nej anto­lo­gii „Wio­sna ludów w pol­skiej poezji roman­tycz­nej” ale też zbiór wier­szy i pie­śni autor­stwa róż­nych osób, czę­sto ama­to­rów, dot. sierp­nia 1980 i NSZZ Solidarność.

Listy od Andrzeja Waligórskiego

Listy od Andrzeja Waligórskiego

Zbiór kore­spon­den­cji prof. Bog­dana Zakrzew­skiego, się­ga­ją­cej od wcze­snych lat powo­jen­nych do roku 2000, uka­zuje go jako bada­cza o bar­dzo sze­ro­kich kon­tak­tach i  dzia­ła­cza wielu nauko­wych insty­tu­cji, o czy może świad­czyć duża ilość listów od Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści, Pol­skiej Aka­de­mii Nauk i Insty­tutu Badań Lite­rac­kich. Wśród kore­spon­den­tów poja­wiają się nazwi­ska zna­nych bada­czy lite­ra­tury roman­tycz­nej i innych wybit­nych przed­sta­wi­cieli nauk huma­ni­stycz­nych ostat­niego pół­wie­cza, z któ­rymi zna­jo­mość się­gała nie­raz cza­sów stu­denc­kich. Licz­nie repre­zen­to­wane jest wro­cław­skie śro­do­wi­sko. Wśród kore­spon­den­tów wyróż­niają się: Ludwik Bro­żek, Tade­usz Buj­nicki, Tomasz Burek, Alina Brodzka, Wło­dzi­mierz Bolecki, Andrzej Cień­ski, Marek i Wła­dy­sław Cza­pliń­scy,  Antoni Czyż,  Zbi­gniew Chrza­now­ski, Witold Doro­szew­ski, Win­centy Danek, Maria Dłu­ska, Adolf Dygacz, Lesław Eusta­chie­wicz, Ryszard Erge­tow­ski, Bole­sław Faron, Michał Gło­wiń­ski, Kon­rad Gór­ski,  Zbi­gniew Jabłoń­ski, Jerzy Jaro­wiecki, Maria Janion, Cze­sław Her­nas, Mie­czy­sław Inglot, Roman Kaleta, Mie­czy­sław Kli­mo­wicz, Andrzej Kłos­sow­ski, Kłak Tade­usz, Jacek Kol­bu­szew­ski, Alina Kowal­czy­kowa, Teresa Kost­kie­wi­czowa, Julian Krzy­ża­now­ski, Janina Kulczycka-Salomi, Zdzi­sław Libera, Jakub Lichań­ski, Roman Loth, Hen­ryk Mar­kie­wicz, Renata May­enowa, Teresa Micha­łow­ska, Józef Magnu­szew­ski, Sta­ni­sław Makow­ski,  Tade­usz Mikul­ski, Hen­ryk Mar­kie­wicz Julian Maślanka, Witold Nawrocki, Ryszard Nycz, Alek­san­dra Okopień-Sławińska, Jaro­sław Wit Opa­trny, Janusz Pelc, Sta­ni­sław Pigoń, Marian Pol­lak, Zbi­gniew Raszew­ski, Ste­fa­nia Skwar­czyń­ska, Jerzy Star­naw­ski, Ste­fa­now­ska Zofia, Zbi­gniew Sudol­ski, Zofia Sypu­lanka, Jan Szep­tycki, Anna Szep­tycka, Sta­ni­sław Świrko, Jerzy Święch, Jan Trzy­na­dlow­ski, Jan Tom­kow­ski, Kazi­mierz Wyka, Cze­sław Zgo­rzel­ski, Ste­fan Żół­kiew­ski. Poja­wiają się też nazwi­ska zna­nych lite­ra­tów, jak   Marian Bran­dys, Jan Dobra­czyń­ski, Tymo­te­usz Kar­po­wicz, Woj­ciech Żukrow­ski oraz potom­ko­wie Alek­san­dra Fre­dry, Anna i Jan Kazi­mierz Szeptyccy.

Kopie i bru­liony listów B. Zakrzew­skiego do róż­nych osób  zaj­mują jedną tekę. Osobno wydzie­lono 2 teki zapro­szeń od róż­nych instytucji.

Profesor B.Zakrzewski w Jatwięgach

Pro­fe­sor B.Zakrzewski w Jatwięgach

Przed pałacem w Beńkowej Wiszni

Przed pała­cem w Beń­ko­wej Wiszni


Zakrzewski zaproszenie2

Zapro­sze­nie na uro­czy­stość prze­ka­za­nia archiwum


Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności, Zbiory | Słowa kluczowe: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Archiwalia rodziny Kuncewiczów w Ossolineum

Maria Kuncewiczowa

Maria Kun­ce­wi­czowa, por­tret pędzla Anto­niego Micha­laka, olej na płót­nie, 1959

Zakład Naro­dowy im. Osso­liń­skich pozy­skał w lutym 2012 r. ważny frag­ment pry­wat­nej kolek­cji rodziny Kun­ce­wi­czów. Kolek­cja ta prze­cho­wy­wana była w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, na far­mie Old Ken­nels w Sta­nie Vir­gi­nia i sta­no­wiła wła­sność Doro­thy Kun­ce­wicz, syno­wej Marii i Jerzego Kun­ce­wi­czów, wdowy po Witol­dzie Kuncewiczu.

Na zbiory, które zostały spro­wa­dzone do Wro­cła­wia z USA, skła­dają się cztery por­trety człon­ków rodziny Kun­ce­wi­czów, a także ich papiery oso­bi­ste. Obrazy pozy­skano poprzez zakup, nato­miast archi­wa­lia są daro­wi­zną Doro­thy Kuncewicz.

Jerzy Kuncewicz

Jerzy Kuncewicz,portret pędzla Anto­niego Micha­laka, olej na płót­nie, 1959

Zre­ali­zo­wa­nie przed­się­wzię­cia było moż­liwe dzięki pomocy, jakiej w nego­cja­cjach i prze­ję­ciu zbio­rów udzie­liła Zakła­dowi Amba­sada RP w Waszyng­to­nie, a zwłasz­cza Wło­dzi­mierz Sul­go­stow­ski, Kie­row­nik Wydziału Kon­su­lar­nego Amba­sady RP.

Pozy­skane mate­riały są istot­nym uzu­peł­nie­nie więk­szej czę­ści archi­wum rodzin­nego, będą­cego już w posia­da­niu Osso­li­neum. Kon­takty Zakładu z rodziną Kun­ce­wi­czów, w szcze­gól­no­ści z Marią Kun­ce­wi­czową, się­gają lat 70. ubie­głego wieku. W 1986 r.  pisarka w dwóch par­tiach prze­ka­zała swoje archi­wum do Osso­li­neum. Nato­miast w 1993 r. Osso­li­neum wzbo­ga­ciło konto nowo powsta­łej Fun­da­cji Kun­ce­wi­czów, kupu­jąc od Witolda Kun­ce­wi­cza kore­spon­den­cję z matką.

Pamiątki i archi­wa­lia rodziny Kun­ce­wi­czów tra­fią do dwóch dzia­łów Osso­li­neum. Papiery oso­bi­ste Witolda Kun­ce­wi­cza, jego kore­spon­den­cja z matką, maszy­no­pisy powie­ści Marii Kun­ce­wi­czo­wej, zdję­cia rodzinne znajdą się w Dziale Ręko­pi­sów. Do zbio­rów Gabi­netu Gra­fiki włą­czone zostaną cztery por­trety: zna­nej pisarki Marii Kun­ce­wi­czo­wej (1895−1989), jej męża, rów­nież lite­rata i praw­nika, Jerzego Kun­ce­wi­cza (1893−1984), syna pań­stwa Kun­ce­wi­czów, Witolda (1922−2009) oraz żony Witolda, Doro­thy Kun­ce­wicz. Por­trety Marii i Jerzego zostały nama­lo­wane w 1959 roku, Witolda i Doro­thy sześć lat póź­niej. Auto­rem płó­cien jest pol­ski malarz Antoni Micha­lak (1902−1975), uczeń Miło­sza Kotar­biń­skiego, Kon­rada Krzy­ża­now­skiego i Tade­usza Pruszkowskiego.

Uzu­peł­nie­nia archi­wum pisarki o mate­riały ze spu­ści­zny po Witol­dzie Kun­ce­wi­czu i sca­le­nie tych doku­men­tów daje nowe moż­li­wo­ści bada­czom i pozwala na utrwa­le­nie dorobku  tak zasłu­żo­nej dla kul­tury pol­skiej rodziny.


Opublikowano w kategorii: Archiwum Aktualności, Zbiory | Słowa kluczowe: , , | Komentowanie nie jest możliwe